Szkoła Hipnozy- informacje prawne

Akt powołania Szkoły Hipnozy

Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata oraz Cech Naturopatów i Hipnotyzerów powołały do życia Szkołę Hipnozy. Poniżej znajdziesz informacje prawne.
Szkoła Hipnozy jest programem edukacyjnym, którego celem jest profesjonalne przygotowanie hipnotyzerów i hipnoterapeutów do zawodowego stosowania hipnozy w gabinetach terapeutycznych.

Informacje prawne

Akademia Doskonalenia Zawodowego ma statut placówki kształcenia ustawicznego, wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświaty pozaszkolnej pod Nr 7/NE-U/12, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod numerem 106369, oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
   

 

Kończąc kursy organizowane przez naszą Szkołę Hipnozy otrzymujesz dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem:

Otrzymujesz Zaświadczenie wg wzoru Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 622, które potwierdza uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zaświadczenia według wzoru znajdującego się w powyższym rozporządzeniu mogą wydawać jedynie placówki oświatowe.

Dla osób chcących uzyskać wiedzę i kwalifikacje na potrzeby  struktur rzemieślniczych, wydawane są zaświadczenia zgodne z  zatwierdzonym wzorem kierującego na takie szkolenie Cechu, a wydawane są one na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych( § 6, pkt 2 ww rozporządzenia).

 

zaświadczenia szkolne Dla osób skierowanych z zakładów pracy dodatkowo wydajemy Zaświadczenie wg wzoru MPiPS – to dokument wydawany na potrzeby rynku pracy, potwierdzający zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, uprawniający do pracy w zakresie zagadnień objętych kursem. Podstawą wydania tego dokumentu jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Art. 53d ust. 2 oraz ust. 4 pkt 1 (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149). Zaświadczenia wydawane są według wzoru, o którym mowa w § 13 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 497)

Dla osób skierowanych przez Urzędy Pracy dodatkowo wydajemy zaświadczenia zgodne z Umową o wykonanie szkolenia.

Kadra Szkoły Hipnozy

Wykładowcy  posiadają przygotowanie pedagogiczne i są instruktorami w swoich zawodach. Więcej o kadrze przeczytasz na stronie  Trenerzy.